ПОКАНА за Редовно Общо събрание на Училищното настоятелство

ПОКАНА

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство към ОУ „Христо Ботев“ села Гара Лакатник, Софийска област“ кани всички членове на

 

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

 

Което ще се проведе на 29 (двадесет и девети) март 2018 г. от 18:00 ч. в с. Гара Лакатник, в сградата на училищната столова при следния

 

Д н е в е н  р е д:

 

  1. Отчет на взетите решения от последното заседание на Съвета на настоятелството.
  2. Отчет на дейността на Сдружението за 2017 г.
  3. Приемане на финансов отчет на Сдружението.
  4. Събиране на Годишен членски внос.
  5. Приемане на нови членове.
  6. Разни.

 

 

……………………………………….

Мария Лазарова

Председател на Съвета на настоятелите

 

 

22.03.2018 г.

с. Гара Лакатник