ПОКАНА за среща на Училищното настоятелство

Съветът на настоятелите на сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство към ОУ “Христо Ботев” село Гара Лакатник, Софийска област” информира и кани всички родители и други заинтересовани лица да присъстват на заседанието, което ще се проведе на 22 (двадесет и втори) септември 2017 г., в 18:00 часа, в с. Гара Лакатник, в сградата на училищната столова при следния

Д н е в е н   р е д:

  1. Отчет на взетите решения от последното заседание на Съвета на настоятелството съгласно Протокол № 001/08.02.2017 г.;
  2. Приемане на заявления за нови членове;
  3. Събиране на Годишен членски внос;
  4. Обсъждане на искания за финансиране и спомоществователство за 2017/2018 учебна година;
  5. Разни.