Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Услуги

Извлечение за видовете услугите и срокове за изпълнение по ГРАО от

„Наредба за местните данъци, такси и цени на услуги в община Своге”

 

„Раздел V

Такси за административни услуги 

Чл.104. (1). За извършени административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне се заплащат следните такси:

 1. За издаване на удостоверение за наследници – 5 лв.;
 2. За издаване на удостоверение за семейно положение – 5 лв.;
 3. За издаване на удостоверение за семейно положение – съпруг, съпруга и деца – 5 лв.
 4. За издаване на удостоверение за съпруг, съпруга и родствени връзки – 5 лв.
 5. За издаване на удостоверение за родените от майката деца – 5 лв.
 6. За издаване на удостоверение за правно ограничение – 5 лв.
 7. За издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена – 5 лв.
 8. За издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението – 5 лв.
 9. За издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – 20 лв.
 10. За издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ – 20 лв.
 11. За издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път – 5 лв.

11а. За издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече  регистриран   постоянен адрес – 5 лв.

11б. За издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес – 5лв.

 1. За издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път – 5 лв.

12а. За издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес – 5 лв.

12б. За издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес – 5 лв.

 1. За издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес,регистриран след 2000 година – 5 лв.
 2. За издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 година– 5 лв.
 3. За заверка на документи по гражданско състояние за чужбина – 10лв.

15а За заверка на документи по гражданска регистрация за чужбина – 10 лв.

 1. За издаване на многоезично извлечение от актове за гражданско състояние – 5 лв.
 2. За преписи от документи по гражданско състояние – 5 лв.
 3. За сключване на граждански брак, съпроводен с ритуал в ритуалната зала на Общината – 50 лв.

18.1 Музикален съпровод с арфа – 80.00 лв.

18.2 Музикален съпровод с пиано – 60.00 лв.

18.3 Декорация на ритуална зала със:

– сватбена арка с воали и изкуствени цветя – 70.00 лв.

– сватбена арка с балони – 50.00 лв.

– сватбена арка във формата на сърце с воали и изкуствени цветя – 80.00 лв.

– сватбена арка във формата на сърце с балони – 60.00 лв.

– стойка за цветя с воали и изкуствени цветя – 15.00 лв.

– стойка за имена с воали и изкуствени цветя – 20.00 лв.

– пътека 5 м. сатен с листенца от рози – 25.00 лв.

18а За сключване на граждански брак с изнесен ритуал по избор на    младоженците – 200лв.

 

 1. За издаване на удостоверение за раждане-дубликат – 5 лв.
 2. За издаване на удостоверение за граждански брак – дубликат – 5 лв.
 3. За издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път – 5 лв.
 4. За издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние – 10 лв.
 5. За отразяване на избор или промяна на режим на имуществени отношения между съпрузи – 10 лв.
 6. За издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г. – 5лв.
 7. За издаване на заверен препис или копие от лична регистрационна карта или страница от семейния регистър на населението – 5 лв.
 8. За присвояване на ЕГН на лица получили постоянно или дългосрочно пребиваване – 20 лв.
 9. За присвояване на ЕГН на лица получили или възстановили българско гражданство – 20 лв.
 10. За промяна в актовете за гражданско състояние – 5 лв.
 11. За заверени копия от документи по гражданско състояние – 1 лв.
 12. За всички други удостоверения по искане на граждани – 10 лв.

       31.За издаване на справки по искане на съдебни изпълнители се събират  съответните такси в зависимост от поисканото удостоверение.

       32.За комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство дължимата такса се удостоверява с платежен документ към съответната държавна институция.

(2). Не подлежат на таксуване следните услуги:

 1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал;
 2. Издаване на удостоверение за граждански брак – оригинал;
 3. Издаване на препис –извлечение от акт за смърт за първи път;
 4. Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние;
 5. Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (уредено по реда на чл.155 от СК и по право – по чл.173 от СК);
 6. поддържане на регистъра на населението;
 7. Възстановяване или промяна на име;
 8. Издаване на удостоверение на наследници за наследствена пенсия;
 9. издаване на карта за паркиране на хора с увреждания по образец съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания;
 10. Припознаване на дете;
 11. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина;
 12. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции;
 13. Издаване на удостоверение за вярно ЕГН;
 14. Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган.

 

(3). За ускорено извършване на административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне , при налични данни за  обстоятелствата по тях, с изключение на тези по чл.104, ал.1, т.18 и 18a  в рамките на един работен ден, таксата е в троен размер.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Наредбата е изменена и допълнена с Решение № 104, Протокол № 9/28.04.2016 г.