Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ръжишка пещера

Общата ѝ дължина е 316 m. Разположена е на 140 m над р. Искър. По-голяма част от
сталактитните образувания в нея не са по свода, а по стените. Археологическите находки
са установили, че е била обитавана от хора още през желязната епоха.
В късно-плейстоценските отложения (финала на късния плейстоцен – прехода към
холоцен) в пещерата от палеоорнитолога проф. Златозар Боев по костни останки са
установени над 27 вида птици, един от които изкопаем – праяребицата (Perdix paleoperdix)
и два – изчезнали от страната – тетревът (Tetrao tetrix) и червеноклюната хайдушка гарга
(Pyrrhocorax pyrrhocorax). Сред останалите видове са лещарка (Bonasa bonasia), кукумявка
(Athene noctua), малък зеленоног водобегач (Tringa stagnatilis), голям синигер (Parus
major), планинска чинка (Fringilla montifringilla), черешарка (Coccothraustes coccothraustes),
зеленика (Carduelis chloris) и скално врабче (Petronia petronia). Разкритият видов състав на
птиците доказва, че по онова време в околността на пещерата е съществувал лесостепен
ландшафт, с чувствително преобладаване на горските местообитания.

 

източник: ПП Врачански Балкан

Информация

  • Лакатнишките скали