Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Заснеха египетски лешояд в ПП „Врачански Балкан“

На 7.06.2016 г. бе заснет един възрастен египетски лешояд  в близост до площадката за подхранване на лешояди над с. Долно Озирово. В същия района на 30 и 31.05.2016 г. бяха наблюдавани две и една птици от този вид.

Египетски лешояд в наши дни е много рядка гнездяща птица в България- основно в Източни Родопи. По данни на БДЗП през 2015 г. у нас са установени само 28 заети гнездови територии, като силния спад в разпространението и числеността на вида се наблюдава и в други части на арела му. Поради това египетския лешояд е в категорията световно застрашен вид, включен в Червения списък на IUCN. За България той е в категорията  застрашен вид в Червена книга на Р. България (2011), защитен вид по Закон за биологичното разнообразие- Приложение №3.

През последните 3 месеца на 2016 г. в Природен парк „Врачански Балкан“ са установени всички три вида лешояди, които на съвременния етап се срещат в България- белоглав лешояд, черен лешояд и египетски лешояд.

Източник: vr-balkan.net