Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурс за млади архитекти за проектиране на централната част и площад на гр.Своге

Целта е да се изработи цялостна градоустройствена концепция за устойчиво развитие на същинския градски център на гр. Своге. Запазване идентичността на града и същевременно превръщането на градската среда в устойчиво и привлекателно място за живеене. Необходимо е преосмисляне не само на подхода за обновяване на сърцето на града, на дизайна на градските пространства, но и на личното отношение на гражданите към тях, на това, което те ни дават като общество в контекста на новите социално-икономически и културни ценности на 21 век.

Териториален обхват

На територията са разположени най-важните административни, културни и обществени сгради. Главната улица минаваща през центъра на града е пешеходна зона. Тръгвайки от автогара Своге от лявата страна се намира детска площадка, от дясната жилищни блокове. В централната част е разположено Читалище „Градище 1907“ гр.Своге, пред него е централния площад на града, където се осъществяват всички мероприятия свързани с традициите и развитието на населението. По продължението на улицата отляво следва жп гара Своге, зад която се намира основния паркинг на града, а отдясно няколко заведения и различни магазини.

Насоки за развитие

С новия проект на централната част и площад на гр.Своге трябва да се създаде обективна система при прилагане на устройствените планове, изработването на инвестиционните проекти за ново строителство и реконструкция на основание на изработени и приети Специфични правила и нормативи (СПН) за постигане на – съхраняване на идентичността на същинския градски център. Проектното решение трябва да отчете териториалното и пространствено присъствие на недвижимите културни ценности в тяхната цялост, с ясна тенденция за извеждане от състоянието им на фрагментарност. В разработваната територия трябва да се предложат решения за осигуряване на необходимата защита и социализация на НКЦ и опазване на идентичността на територията.

Предвижда се създаване на интегрирана система от надземни и подземни културно-исторически структури. Изисква се формиране на обемно-пространствено решение за централния площад, на постоянен изложбен и музеен център на археологично ниво и осигуряване на подземни паркоместа и подземни преминавания на МПС.

Срокове и изисквания към проектантите

Изготвянето на проекта е еднофазно, идейно и пространствено решение на централната зона. Участниците трябва да са млади архитекти или студенти – специалност „архитектура“ , като в колектива трябва да има един архитект с пълна проектантска правоспособност и опит в областта на устройственото планиране и един ландшафтен архитект. Проектът трябва да се състой от чертежи, текстова част и 3D изгледи. Материалите за участие в конкурса ще бъдат качени на официалния сайт на община Своге (www.svoge.bg). Срокът за подаване на проектите е 60 работни дни от дата на обявяване на конкурса. Разглеждането на проектите ще бъде една седмица след крайния срок за участие.

Предвидени награди:

 I място – 3000 лв.

II място – 2000 лв.

III място – 1000 лв.

Проектите ще бъдат оценявани от жури в състав:

арх. Любомир Миленков – Главен архитект на община Своге

инж. Валентин Михайлов – Зам. кмет на община Своге

Служителите от дирекция „Устройство и развитие на територията“ към община Своге

Представители от Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България

Чертеж – изтегли

 

Източник: svoge.bg